INDEX

 Numéro Strophe
A ! bolingo'a lola, elonga na bokonzi46 5
Ah ! Mabe na biso, epesi Yo bojito21 3
Alleluia ! nde bomengo bosanto57 3
Alobi « esili » akataki motema46 4
Amen Nkolo, Amen nguya esanto35 3
Amipesaki Ye na mbeka50 3
Anetoimi n'esika bule101 3, 3
Ata ko banguna ebele93 3, 3
Ata na bolembu solo93 2, 2
Awa tolei lipa na komela kopo mpe21 4
    
Baklisto, sanjola91 1
Balati pembe, basekui97 1
Bana na ekolo ya mabe24 2
Bana o miso ma pole28 1
Banzembo ya bolingo na lola96 2, 2
Bino batu na mpasi99 3
Bino batu na mpasi na mokili nyoso99 3
Biso ba bolingo N'o83 3
Biso bana na Yo, nkombo na Yo bopolo16 3
Biso tokomona na elongi ya nkembo64 2
Bokoyoka121 3, 3
Bolamu oyo eleki nyoso65 1
Bolingo ya koloba te81 3
Bolingo ya motuya38 1
Bolingo ya nsomo46 1
Bolingo yaye ya solo65 3
Bolingo, ngolu ya suka te45 3
Bomba biso kozongela mokili53 2
Bomba ngai na ngolu85 2
Boye, liboso na Yo79 2
Bozui ekokani te66 1
Bozui na bolingo31 4
Bwanya ngolu nguya na Yo esangani62 3
    
E ! na lola nde tomoni, Nkolo96 3, 3
E'Nkolo tokomi o'boso na bule na Yo34 2
E, nkembo na Yo Nkolo4 3
E, Tozui na lola62 1
Elanga, solo ekonami102 4, 4
Elongi, na Yo, epeli1 2
Esengo be121 1
Esengo be na baklisto76 1
Esengo kozua Yo, Yesu, bo mbeka87 3
Esengo naloba na nse ya mokili oyo90 3
Esengo nayoka, Yo otindi liloba90 2
Esengo Nkolo mpo mawa na Yo70 3
Esengo ya bomoyi66 2
Esengo ya koloba te49 2
Esengo, ö Nzambi, ozala Tata na ngai92 2
Etali biso Yo, lokumu bapesi na Yo11 1
Etikali moke, baleki nzela awa o nse88 2
Ezali lola te to bikelamu kuna32 2
    
Kaka na Yo Yesu, na mwinda na Yo peto64 3
Kasi nkembo ya Yo'elongi25 2
Kasi sika mosala na Ye72 4
Kati na bulemb'oyo94 1
Kati na Yo ; liwa ata eye80 4
Kimia, biloko, lola nkembo5 4
Kino mokolo nakomona Yo84 3
Klisto bolingo na Yo solo33 3
Klisto Mwana ya Nzambe38 2
Kobika na Yo70 1
Kolinga koyeba Yesu49 1
Kongenga ya seko58 1
Kopo na lipa oyo22 2
Kotambolaka na Yo79 1
Koya nde na Yo61 2
Kozala na Yo bonzenga76 3
Kozala na Yo na lola76 2
Kumisa bolamu ya8 5, 5
Kumisa bolamu ya Mokonzi ya bomoļ13 2
Kumisa, kumisa munene ya seko13 4
Kuna Nkolo nyoso ezali esengo54 2
Kuna pene na Yo, tokobombama54 3
Kuna, Nkolo n'esika Yo ozali20 3
    
Liboso mpe mokili ezala101 2, 2
Lipa na lola etondisaka27 2
Liwa na Yo mbeka esanto33 2
Lobiko N'o, na bolingo monene89 5
Lobiko na loboko n'O78 3
Lokola Yo nde osangisi biso20 2
Lokumu na Nkolo eklezia18 3
Luka Nkolo, mokangoli93 4, 4
    
Makanisi bolingo na Yo72 3
Makanisi ya Yo bolingo5 3
Makila na Yo41 2
Maloba na Yo seko bongo83 1
Mawa na Nzambe epesi Yesu70 2
Mawa na Yo ebonguanaka te71 2
Meka mpe sosola ete, Yawe, azali91 3
Minoko efunguani mpo boyei na Yo55 1
Mobikisi na ngolu66 3
Mobikisi na nguya Yo nde bomoi53 1
Mobikisi pole23 2
Mokangoli, na bolingo monene89 1
Molimu esala kati na biso52 1
Molingami Nkolo41 1
Molingami, ezali Yo, boboto86 5
Mongongo n'o ezoyokana72 2
Mosoke omemaki mbuma102 2, 2
Motema eza kokatana25 3
Motema na ngayi nyoso natiki na Nzambe, Mobikisi92 1
Motema na Ye mpe, etondi na bolingo63 3
Motema, na etamboli na solo86 6
Mpasi na Yo Mpat'a Nzambe36  
Mpasi, kufa na Yo31 2
Mpate na bule na nkembo37  
Mpate na Nzambe Klisto'akufi43 1
Mpate, kumisama, Mobikisi na mawa47 5
Mpe tokonetola Yo7 3
Mpo bozui na biso31 3
Mpo na bana, nkembo nini48 2
Mpo na bato mabe31 1
Mpo na bayo oyebibuale ya koleka68 2
Mpo na biso ntongo etani56 1
Mpo na biso nyonso, sika osambela68 3
Mpo na kotala Yo21 1
Mpo na Nzambe na Yo tango oyo monene11 4
Muana N'o be, o Tata biso101 1
Mukolo y'esengo na nkembo56 3
Mwa sika nde tomoni Yo ozongenga na nkembo73 3
Mwana Nzambe Yo na bosimi45 1
Mwanje na Yawe91 2
    
N'kolo, Yo na lola obongisaki esika34 1
Na ba oyo osombaki, Nkolo28 3
Na bapasi, to kozanga, ba mpiko ?89 2
Na bilanga Yesu63 1
Na bolingo tolingami65 2
Na bomoko20 1
Na bonzambe na Yo17 1
Na bopemi seko64 1
Na kati na ba mpasi94 2, 2
Na kati oboso na Tata45 2
Na kiti ya nkembo44 2
Na kotanga yango99 2
Na kotanga yango molimo ezui kimia99 2
Na kozela Nkolo, tokamati awa o'nse34 4
Na lola na kiti na Tata18 1
Na Lola, mokolo wana97 2
Na mabele awa naluka nini86 3
Na mokolo wana tokosangana20 4
Na mongongo na Nkolo banje27 4
Na motema nsomo, monioko na motema11 2
Na Mwana mpe na Ye apesi biso bomoi62 2
Na ndenge bamemisi Yo42 2
Na ngai bomengo82 4
Na ngolu na Yo, Nkolo, tozui nkembo na Yo88 3
Na ngolu sekele ya Nzambe5 2
Na ngolu ya kobikisa67 2
Na njembo na banje44 4
Na ntango ya kala,o sekele monene29 4
Na ntango' yo ya biso masumu35 2
Na nzela bolingo99 4
Na Nzembo kumama, na nkembo be na Tata11 6
Na nzembo na banje44 1
Na somo nkembo ekopela43 3
Na Yesu to pesi Yo7 1
Na Yo Mosungi82 3
Na Yo nde mpenza bopemi76 4
Na Yo tosii kolata sembo24 3
Na Yo, Nkolo, nakobanga te80 3
Na Yo, Nkolo, naza na Kimia80 2
Na Yo, Yesu, motema eyaki80 1
Nabikaki boni kati na mabe na ngai87 2
Nakela ? Naza pene na mayi89 3
Namukolo ezanga suka97 3
Nani akosanzola32 1
Nani aleki biso, libota ya Ye mpenza75 2
Nani alingi82 2
Nani na lola82 1
Nani Nkolo akokabola71 3
Nasanzola Nzambe, Nzambe mokangoli be90 1
Nayebi makanisi na Yo83 2
Nayebi Yo, esengo eleki be86 1
Nde na ndako na Yo bule81 4
Nde na Tata na bongengi81 1
Nde na Yesu, ngolu na Yo40  
Nde sika polele nkembo ekongenga51 3
Nde sika, mpe seko, na ndako na Yo Tata74 2
Nde sikoyo, onetwami na Nzambe14 3
Nde Yo obimi na nkembo102 5, 5
Nde Yo, Yesu, Obikisi molimu89 4
Ndenge Mpate, Y'ozokisami be35 1
Ngolu mingi ya Yo Tata48 3
Ngolu na Yo liziba bomengo69 3
Ngolu na Yo Yesu, Nkolo na mawa seko21 5
Ngolu na Yo, Nkolo ekei lola69 1
Nkembo ezala na Yo Mwana ya Seko51 4
Nkembo na lokumu, ngolu na Yo monene16 2
Nkembo na Mokangoli8 1
Nkembo na Mpate bule4 2
Nkembo na Tata seko4 1
Nkembo na Yesu n'Ekelezia9 1
Nkembo na Yo se Tata94 3, 3
Nkembo na Yo seko Nzambe monene51 1
Nkembo na Yo Yesu23 1
Nkembo na Yo, Nzambe, Tata81 5
Nkembo Yo, Mokangoli61 3
Nkembo, Mpate, lokumu na Yesu10 1
Nkembo, Tata Nzambi99 1
Nkita, Nkolo121 4
Nkolo ! Na mawa eza monene71 1
Nkolo ! obulisa tango ya biso77 1
Nkolo na bolingo85 1
Nkolo na motuya, mitema esanzoli11 5
Nkolo soki na banzi Yo93 1
Nkolo Yesu57 1
Nkolo Yesu tolingi solo Yo70 4
Nkolo Yesu, tolingi kozela Yo54 4
Nkolo, kaka basanto88 1
Nkolo, oza wa ngai, Mobikisi akoka87 1
Nkolo, tambuisa makolo84 1
Nsima na kopo na bololo27 3
Nzambe na ngolu na bolingo19 1
Nzambe nkembo14 1
Nzambe, bolingo esangisi5 1
Nzambe, ngolu elimbisa78 2
Nzinga na yo Nkolo21 2
Nzinganzinga na Yo'awa nse42 4
    
O ngolu na Nzambe29 1
O Nkolo tofukameli Yo5 5
O ntango ya bule mpo n'ekelezia mosanto34 3
O Yesu bolingo mpe na ngolu monene32 3
O Yesu kombo60 1
O Yesu mbeka mosantu30 1
O'boso bua kiti na ngolu27 1
O'boso kiti na Tata25 1
O, ngolu monene44 3
O, Nkolo ! Kota na mitema19 2
Ofandi, O, Yesu, na pembeni na Tata17 2
Okomi elakeli mabe39 2
Olakisa yango99 2
Olakisi biso22 1
Omemaki Yo mbeka bule45 4
Omikitisa be8 4, 4
Opambuama, Nkolo loboko102 1
Opeli n'ekufa ntango ngonga misatu46 2
Osopi bolingo99 3
Outilola komipesa na mbeka14 2
Oyaki na nzoto oyo30 2
Oyaki, Mpate na bule8 2, 2
Ozuaki bisengo kati na bana bato47 2
    
Pambwama Yo Nkolo99 1
Pene na Yo Nkolo61 1
    
Santo boya na banzembo na bino26 1
Se bolingo na Yo, na kufa na bomoyi16 4
Se na lola nde nkembo elakami54 1
Seko mpe na seko31 6
Sika esengo na mboka ya sika96 4, 4
Sika maloba na mabe42 3
Sika tokitani nde nkembo na Yo55 2
Soki kondima te84 2
Soki nazui matata na mokili86 4
Soki tango ememi biso56 2
Soki Y'alingi tolinga65 4
Soko lisangu ekwe na mabele102 3
Soko lisangu ekwe na mabele, Ekufite, eza moko102 3
Solo bongo mpenza, na loyembo esanto32 4
Solo na mitema tokumi si6 2
Solo Tosanzola, Nzambe Tata na biso59 6
    
Tango nini121 2, 2
Tango Yesu akomona9 2
Tata na mawa na biso81 2
Tii mokolo baponami93 5, 5
To kumisi Yo n'ekoti ya nkembo14 4
Tokenda n'esengo mpe n'esengo96 1
Tokotala Yo nde na nkembo39 1
Tokozela yo uta lola39 3
Tokumisa na nzembo bule6 1
Tokumisa Nkolo, Mobikisi ya sembo13 3
Tokumisa Nzambe Tata na sembo nyonso59 2
Tokumisa Nzambe Tata o motema moko59 3
Tokumisa oyo akotia biso75 3
Tokumisi be Yo lola esanzoli51 2
Tokumisi Yesu13 1
Tokumisi Yo mbeka na bambondi26 3
Tokumisi yo nde Tata1 1
Toling'iesik'opesi biso19 3
Tolongi na elonga na Yo18 2
Tomoni Yo pene na kufa33 1
Tondisa mitema n'ekila ya Yo53 3
Tonetoli elongo na mes'oyo26 4
Topema malembe, na elanga na bozui63 2
Tosanzoli Nzambe Tata na mpiko nyonso59 1
Tosanzoli Nzambe Tata omotema moko59 4, 5
Tosengeli solo kondima se Yo77 2
Tosokwami na makila28 2
Totatoli Moto Nzambe oyo ya nkembo58 3
Totondi Yo, na bolamu bua Yo69 2
Toyebi mongongo na Yo, Yo Yesu mobokoli73 2
Toyemba bandeko mpo na Tata na biso75 1
Toyemba elongo22 3
Toyembela Nzambe, ya ngolu, solo, nkembo16 1
Toyembo nzembo na bule2 1
Tozokenda kimia31 5
    
Y'amipesi mpo na biso bo mbeka26 2
Y'obukaki minyololo, Yesu Klisto Mokonzi67 1
Y'olakaki, Yesu yo akoya10 3
Y'olinga ngai, ekelamu ebeba86 2
Y'olingi biso tii kufa42 1
Y'omikitisaki na nkembo eleka mingi58 2
Y'onetwami mpe awa na nse43 2
Y'opesi biso ngolu na Yo15 2
Y'opesi ngolu mpe na nkembo15 1
Y'ososolaki mpe libiki ya masumu47 3
Y'otei biso, Y'osungi biso72 1
Y'otondisi biso ngolu49 3
Yaka Nkolo ezali mbela nye52 2
Ye bomoyi na biso seko50 2
Ye Nzambe mosantu azui sembo esili29 2
Yesu ! libanga na nguya78 1
Yesu Klisto asikola38 3
Yesu mpate lokola mbondi24 1
Yesu na bolingo68 1
Yesu ndeko na biso solo50 1
Yesu osikoli biso3  
Yesu, kumama ya mingi2 2
Yesu, Mobikisi, Nkolo, Mpate mpe mbeka46 3
Yo Klisto Mosekwi, toyembeli Yo elonga47 4
Yo Masiya, bato baboyaki Yo10 2
Yo mobikisi ya sembo30 4
Yo moko okomona oyo motema e-lingi64 4
Yo Mwana na Nzambe, Molingami ya Tata60 2
Yo Mwana ya seko47 1
Yo nde mayele na biso30 3
Yo nde olingaki biso48 1
Yo Nzambe opesi Ye na bolingo enene29 3
Yo obikisi biso12  
Yo obikisibiso mosala na Yo57 2
Yo ofandi na likolo, Nzambe ona bolingo73 1
Yo okita Nkolo, uta nkembo ya seko74 1
Yo opesaki Yesu7 2
Yo opesi bomoi na Yo67 3
Yo otondi na mawa8 3, 3
Yo se n'ekulusu, komela kopo mabe11 3
Yo Yesu, kumama ! na mitema esengo74 3335 strophes